Hantering av personuppgifter

Hur vi hanterar din personliga information

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, e-postadress och adress. Syftet med en sådan behandling är för att kunna tillgodose dig som kund med kvitto samt information om din order, samt vid leverans skicka din order till den adress du angivit.

Vi sparar bara din information när du lägger en order. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är samtycke. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades. Dina uppgifter kommer att sparas tills dess att du begär att vi glömmer den. För att begära att få din personliga information raderad, vänligen kontakta oss.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med den tjänst vi använder för att ta emot betalningar. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig sälja eller dela din information om så inte är nödvändigt för att vi ska kunna tillhandahålla tjänsten.

Personuppgiftsansvarig är JH:s Reklam Johan Hjalmarsson AB (556597-8227). Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.